Algemene Voorwaarden
& Privacy Policy
Algemene Voorwaarden
versie 01 - 01 - 2024

1. Erkenning van onze voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden voor iedere offerte, verkoop, (onder)aanneming, levering van koopwaar of uitgevoerd werk door VONK bv.
De koper/besteller wordt geacht de algemene voorwaarden zoals hierna bedongen te kennen en te aanvaarden door het enkele feit van het plaatsen van een bestelling en/of de ontvangst van de factuur, ongeacht eventuele voorwaarden die de klant op eigen documenten zou vermelden, ongeacht de klant handelaar dan wel consument is.

2. Offertes
Onze prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend en zonder verbintenis van onzentwege. De prijsoffertes zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgesteld. Alle wettelijke lasten en taksen vallen ten laste van de klant. Onze plannen, tekeningen, schetsen, opgaven en berekeningen blijven onze eigendom en kunnen zonder onze voorafgaandelijke instemming onder geen beding aan derden worden meegedeeld. Onze offertes zijn slechts geldig voor een maximum termijn van 1 maand na datum van de offerte. Zo de bestelling later geplaatst wordt, dient er expliciet aanvaarding te zijn door ons en kan dit tot prijsherziening aanleiding geven en of wijziging van de modaliteiten in welk geval de koper kan afzien van de bestelling.

3. Bestelling
a) eenmaal de bestelling is geplaatst, is annulering of terugzending enkel mogelijk mits wederzijds akkoord. Zo de overeenkomst daarentegen door één der partijen eenzijdig verbroken wordt, kan de andere partij geheel of gedeeltelijk, ofwel de volledige uitvoering in natura ervan eigen, ofwel schadevergoeding vorderen, gelijk aan 30% van het nog uit te voeren gedeelte, waarbij het uitgevoerde gedeelte in elk geval volledig dient betaald te worden. Als uitgevoerd wordt beschouwd; alles wat op maat is gemaakt of dient gemaakt, geïnstalleerd is en reeds in productie/bestelling is.
b) indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering of gelijkwaardige feiten tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.
c) Na bestelling blijven onze prijzen gedurende 30 dagen gevrijwaard van aanpassingen, daarna kunnen er aanpassingen plaatsvinden op basis van indexaanpassingen of koerswijzigingen van de koper.

4. Voorschotten
Eenmaal de bestelling is geplaatst, dient onmiddellijk een voorschot betaald te worden van 30% van de waarde van het contract. Pas vanaf ontvangst van dit voorschot ontstaan enige rechten van de koper/besteller.

5. Waarborg
De waarborg op onze goederen beperkt zich tot de vervanging of reparatie binnen de wettelijke garantie periode. Het gebrek mag niet te wijten zijn aan een handeling of nalatendoor de koper. Goederen welke niet tot onze eigen fabricatie behoren, vallen buiten onze verantwoordelijkheid voor wat de waarborg betreft. Voor deze gelden enkel dewaarborgen van de respectievelijke fabrikanten. Goederen geplaatst door ons die aangeleverd werden door de klant genieten geen enkele garantie van ons, ook niet quawerkuren indien zich er een probleem mee voordoet.Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, inclusief bedrijfsschade, tenzij deze het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan ons toerekenbaar en dan naingebrekestelling per aangetekend schrijven. Wederpartij vrijwaart ons in dit verband tegen aanspraken van derden. Indien wij er toch toe gehouden zouden zijn enige schade tevergoeden aan wederpartij, dan zal deze vergoeding nooit meer bedragen dan 5% van het offertebedrag, dan wel - in geval van regie - maximaal 5% van de gezonden facturen. Elkeaanspraak op schadevergoeding of herstel van voor de oplevering ontstane schade, vervalt indien deze aanspraak niet uiterlijk op de dag van de oplevering schriftelijk kenbaar is gemaakt.

6. Prijzen
De prijslijsten van door ons elders aangekochte artikelen blijven geldig zolang er geen prijsverhoging wordt toegepast vanwege onze leveranciers. Dienen wij goederen voor de klant te importeren, dan zullen verhogingen van taksen, verzekeringspremie, vervoertarieven, enz..., welke pas ingetreden zijn na het tot stand komen van de verkoop en die de prijs bezwaren, voor hetzelfde bedrag aan de klant doorgerekend worden. Indien wij op een werk speciaal moeten terugkomen voor een bijkomende bestelling of voor afwerking van de oorspronkelijk bestelde inrichting ingevolge nalatigheid of wens van de klant of van derden, zal voor dit gedeelte het vervoer en de werkuren aangerekend worden, aan regie prijzen vanaf onze fabriek tot terug in onze fabriek, zelfs moest deze bestelling in de offerte begrepen zijn. Alle wijzigingen die aan de bestelling aangebracht worden, of meerwerken die gevraagd worden, zullen door ons na uitvoering eveneens aldus in regie verrekend worden. In regie uitgevoerd wordt geacht, alle werken en leveringen die niet begrepen zijn in een aanvaarde offerte.

7. Leveringen
De leveringstermijnen zijn te goeder trouw doch slechts bij benadering opgegeven. Omstandigheden als brand, staking, lockdown, lock-out, ontploffingen, overstromingen, slecht weer, machinebreuk, schaarste aan drijfkracht, aan grondstoffen, aan brandstof, aan materieel, aan werkkrachten of aan transportmiddelen, ongevallen, ..., alsmede alle omstandigheden die de uitvoering van een overeenkomst vertragen, hetzij bij ons, hetzij bij onze leveranciers of onderaannemers, worden in ieder geval beschouwd als overmacht wanneer zij de levering bemoeilijken of vertragen en verlenen ons het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als beëindigd te beschouwen of de uitvoering ervan op te schorten, dit alles zonder dat enige schadevergoeding door de klant kan gevorderd worden.
Extra kosten die veroorzaakt worden door het feit dat de klant een kortere leveringstermijn dan de normale leveringstermijn wenst, vallen te zijnen laste. Geen enkel order kan wegens het verstrijken van de leveringstermijn eenzijdig door de besteller worden ontbonden of verbroken. Vertraging in levering geeft geen recht op schadevergoeding. Wijzigingen in de bestelling betekenen automatisch dat de initieel vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijn vervalt. Schadevergoeding ingevolge laattijdige levering is slechts mogelijk indien bij de bestelling expliciet schriftelijk en individueel is bedongen dat een bepaalde leveringstermijn een resultaatsverbintenis inhoudt. In geval van verkoop, worden de goederen in ontvangst genomen en aanvaard in onze magazijnen, voor hun vertrek. Alle bestelde goederen en materialen, zowel in geval van aanneming als koop, worden altijd vervoerd op risico en gevaar van de klant, zelfs wanneer overeengekomen is dat wij instaan voor het vervoer. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de klant. Alle goederen, materialen en werkgerief dat op de werf is, valt onder de bewakingsplicht van de bouwheer.

8. Plaatsing
Werken van andere aannemers, voortvloeiend uit de werken uitgevoerd door ons vallen buiten het kader van het aangenomen werk. Alle werken die door de klant of door derden in opdracht van de klant uitgevoerd worden, moeten klaar zijn voor de geplande installatiedatum. De werf dient toegankelijk te zijn voor installateurs van VONK bv. Indien VONK bv door een van de voorgaande redenen een installatiedatum opnieuw dient in te plannen zal een bedrag van € 175 excl. BTW aangerekend worden. 

9. Klachten
Voor zover de aanvaarding niet uitdrukkelijk zou zijn geschied, moeten zichtbare gebreken of klachten betreffende de conformiteit van levering, zowel in geval van verkoop als aanneming, op straffe van verval gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven binnen de 48 uur na de levering van de goederen en/of binnen deze termijn vanaf de voltooiing van het werk. Klachten betreffende de factuur dienen op straffe van verval binnen de acht dagen na de factuurdatum te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven. In geval van klacht binnen de vooropgestelde termijn staat het ons vrij een vervangingslevering te doen of de goederen terug te nemen zonder schadevergoeding. Geen enkele reden kan de datum van betaling opschorten. De integraal verschuldigde sommen dienen niettegenstaande elk bezwaar voldaan te worden op de voorzien datum. De koper erkent zich in dit verband niet te kunnen beroepen op de exceptie van niet-uitvoering (ENAC).

10. Eigendomsrecht
Alle goederen blijven onze eigendom totdat de klant aan al zijn verplichtingen ten aanzien van ons heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard alvorens levering van de goederen. Wanneer sprake is van aanneming of montage, blijven de goederen onze eigendom zolang zij nog te identificeren zijn, in alle geval tot op het ogenblik van de voorlopige oplevering ervan. Gelet op het eigendomsvoorbehoud is het verboden de geleverde goederen te vervreemden voor algehele betaling en dit op straffe van een extra forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Het is de klant toegestaan de geleverde goederen te gebruiken alvorens volledige betaling, docht niet om ze op enige wijze onherkenbaar te maken en dit eveneens op straffe van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan de helft van de prijs van de geleverde goederen. Deze clausules doen daarenboven geen afbreuk aan de risico-overgang naar de klant zodra de goederen voldoende werden afgezonderd en in ieder geval vanaf de levering. De koper zal de leverancier (of verkoper) verwittigen indien de goederen geplaatst worden in een ruimte die geen eigendom is van de koper. Desgevallend zal hij de identiteit en de woonplaats van de eigenaar bekend maken, zodat de leverancier hem op zijn eigendomsvoorbehoud kan wijzen. Alle kosten, verband houdend met de revindicatie van onze goederen vallen ten laste van de koper. Ook de kosten om het materiaal terug te halen, vallen ten laste van de koper, onverminderd diens plicht de goederen te betalen. Onze ontwerpen, schetsen, tekeningen etc. blijven uitsluitend onze eigendom en mogen in geen geval gereproduceerd, nagebootst of aan concurrenten overgedragen worden, op straffe van een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van het totale factuurbedrag van het project en dit onverminderd vervolging voor de rechtbank.

11. Betaling
Onze facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag op bankrekening BE48 7390 2148 8127 van VONK bv, zoals opgegeven op de factuur.
Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzenden we u een herinnering.
Indien u 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekenen we een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur.
In overeenkomsten met consumenten wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).
Bovendien rekenen we u een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.
Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag.
Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.
Geschillen en betwistingen omtrent deze factuur of onze dienstverlening dienen te worden ingeleid voor de Vrederechter Antwerpen of de Rechtbank van Eerste Aanleg van Antwerpen of de Ondernemingsrechtbank Antwerpen. Enkel het Belgisch recht is van toepassing.Betaling van de slotfactuur houdt aanvaarding van de werken in.

12. Juridische bevoegdheid
De overeenkomsten zijn onderworpen aan en dienen geïnterpreteerd te worden conform het Belgisch recht. Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de Rechtbanken en Hoven voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen bevoegd, behoudens andersluidende keuze van VONK bv.

Privacy Policy
versie 18-01-2021

VONK BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht op hello@vonk.eu
Verwerkingsdoeleinden
VONK BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Rechtsgrond(en) van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden
Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met VONK BV verbonden zijn of met enige andere partner van VONK BV;
VONK BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.
Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.
Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:
- zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: hello@vonk.eu
Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht
De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).